Σελίδες

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Στήν οίκονομικά, κοινωνικά, έργασιακά, κατεχόμενη Έλλάδα, οί γιορτές τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς θεωρώ ότι ήταν πολύ πικρές γιά έκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες άφού δίχως δουλειά, χρήματα, τρόφημα,καί μέ μπόλικη άπελπισία στά πρόσωπα τους άναγκάζονται νά βρίσκονται μπροστά σέ ούρές γιά συσσίτια, στά κοινωνικά παντοπωλεία, στόν ΟΑΕΔ, καί στίς Μητροπόλεις όλης τής χώρας, πού τούς δίνουν τρόφημα ή ένα πιάτο φαγητό προκειμένου νά μπορέσουν νά έπιβιώσουν ώς άνθρωποι στό συγκεκριμένο ντεκόρ τής άπόγνωσης καί τής άπελπισίας.

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δίδυμο στήν κορυφή

Τελικά τίποτα δέν άλλαξε στήν κορυφή τής βαθμολογίας μετά τήν όλοκλήρωση τής 14ης άγωνιστικής, μέ άποτέλεσμα δύο όμάδες (Παννεμεατικός καί Α.Ο.Λουτράκι) νά βαδίζουν χέρι-χέρι στό μέχρι τώρα άγωνισικό πρόγραμμα.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ BLOG PANIKOS

Γιά τού ς λάτγρεις τού panikos-news, πού άνελλιπώς μάς διαβάζουν καί ένημερόνονται γιά όλα τά άθλητικά καί όχι μόνο δρόμενα, εύχόμεθα σέ όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, γιά τίς Άγιες ήμέρες τών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ καί τής ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ. Παράλληλα σάς έυχόμαστε τό Νέο Έτος 2014 πού σέ λίγες ήμέρες θά διαδεχθεί τόν παλιό χρόνο πού φεύγει, νά είναι ένας χρόνος γεμάτος ΑΓΑΠΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, καί ΣΕΒΑΣΜΟ, σέ όλους τούς άπανταχού Έλληνες και Έλληνίδες. Ίδιαίτερες εύχές σέ όλες καί όλους τούς έορτάζοντες!!!!!!                ΚΑΛΗ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΓΕΜΑΤΗ  ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ξέφυγε ό Καρα'ι'σκάκης ΑΕ                                                           

Ή ήττα τής Άχα'ι'κής έκτός έδρας άπό τήν Καλαμάτα (0-1),είχε ώς άποτέλεσμα νά δώσει έδαφος διαφοράς πέντε βαθμών στόν Καρα'ι'σκάκης ΑΕ πού νίκησε έκτός τόν Άρη Αίτωλικού (3-2),καί νά άνακυρήσεται πρωταθλητής Χειμώνα.

Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑΊ΄ΚΟΣ

Έπάνοδος στίς νίκες

Τήν τρίτη νίκη του στό πρωτάθλημα πανηγύρισε ό Παμβοχα'ι'κός πού νίκησε μέσα στό Βραχάτι τόν ΠΑΟΚ 3-1 σετ(25-22,20-25,25-23,25-22) καί άνέκαμψε βαθμολογικά, προωθούμενος στήν 10η θέση.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

"Φλός" άπό διπλά !

Σέ πέντε άπό τούς όκτώ άγώνες κέρδισαν οί φιλοξενούμενοι στά πλαίσια τής 13ης άγωνιστικής, ένώ στήν βαθμολογία έπειτα άπό τήν νέα "γκέλα" τού Παννεμεατικού στό συνοικισμό κόντρα εοδώρωνστόν Κύψελο(2-2), ό Α.Ο.Λουτράκι μέ τήν νίκη του έπί τών Άγ.Θεοδώρων(1-0),τόν έφτασε στήν πρώτη θέση!! Στό Κιάτο ό Ήρακλής Ξυλοκάστρου διέλυσε τόν Πέλοπα (5-1), ένώ τήν ίδια ώρα, ό Πανκαμαριακός ύπέκυπτε(2-4) στήν Έλλάδα Βέλου,έπειτα άπό σοβαρά άμυντικά λάθη!!

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' - ΛΙΝΓΚ - ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ

Έχασε στό τα'ι'-μπε'ι'κ

Αύτή ή ήττα ήταν άδικη, άφού ό Παμβοχα'ι'κός κατάφερε μέσα στό κλειστό τής Άγιάς(Πάτρα) νά διεκδικήσει τήν νίκη άπό τήν γηπεδούχο Παναχα'ι'κή γιά τό πρωτάθλημα τής Βόλε'ι' Λίνγκ, όπου μετά άπό 2,5 ώρες συγκλονιστηκού άγώνα, ή όμάδα τού Βραχατίου ύπέκυψε μέ 3-2 σετ.(16-25, 25-23, 25-20, 22-25, 16-14).

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σκόνταψε ό Παννεμεατικός, στό -2 ό Α.Ο.Λ !

Όπως δείχνουν τά άποτελέσμαατα, ό πρωτοπόρος τής κατηγορίας Παννεμεατικός χάνει βαθμούς καί έδαφος όταν έπισκέπτεται τό Ξυλόκαστρο. Άλλιώς πώς νά έξηγήσει κανείς τό γεγονός ότι σέ  δύο έπισκέψεις του έχει χάσει πέντε βαθμούς? Στήν πρώτη έπισκεψή του( 8η άγων. ήττήθει άπό τόν Πανκαμαριακό 0-1), ένώ προχθές στά πλαίσια τής 12ης άγωνιστικής έξήλθεν ίσόπαλος 2-2 μέ τόν Ήρακλή Ξύλοκάστρου μετά άπό έναν συγκλονιστικό άγώνα,όπου ή όμάδα τής Νεμέας προηγήθηκε δύο φορές στό σκόρ,καί ίσάριθμες ίσοφαρίστηκε!

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Ένίσχυση κέντρο καί έπίθεση                                                                                                                                                                                                                   Άρχίζει σέ ένα είκοσαήμερο  έπίσημα πλέον ή μεταγραφική περίοδος τού Γενάρη όπου μέσα σέ ένα μήνα θά μπορούν έρασιτεχνικές καί έπαγγελματικές όμάδες νά προβούν σέ μεταγραφές προκειμένου νά καλύψουν τά όποια κενά τους. Φυσικά άπό αύτόν τόν μεταγραφικό 'οργασμό δέν θά μπορούσε νά λείψει ή Κόρινθος, πού θέλει νά καλύψει κάποια κενά της σέ κέντρο καί έπίθεση.

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άνατροπή στήν κορυφή

Έκπλήξεις έπιφύλασε αύτή ή άγωνιστική σέ ότι άφορά τόν όμιλο τού Νότου στήν Γ΄Έθνική, άφού είχαμε άνατροπή στήν κορυφή τής βαθμολογίας μετά τήν βαριά έντός έδρας ήττα τού Παναργειακού άπό τήν καλπάζουσα τελευταίως όμάδα τής Καλαμάτας!

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ούδείς (Χ)αμογέλασε

Τό ντέρμπι τής Νεμέας δέν άνέδειξε νικητή άφού Παννεμεατικός καί Α.Ο.Λουτράκι έμειναν στό στείρο (0-0) μέ άποτέλεσμα νά χάσουν βαθμούς οί δύο πρωτοπόροι. Άντίθετα ό Όλυμπιακός Λουτρακίου πού νίκησε (1-0) τόν Άστέρα Δερβενίου,βρίσκεται στήν 3η θέση τής βαθμολογίας καί αίσιοδοξεί γιά τό μέλλον.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΒΟΛΕ'Ι' ΛΙΝΓΚ ΠΑΜΒΟΧΑ'Ι'ΚΟΣ

Ή ήττα φέρνει...άλαγές

Τό είχαμε έπισημάνει ότι ή μετά Ζαλμά έποχή στόν σύλλογο τού Βραχατίου, θά έφερνε σίγουρα άλλαγές στό ρόστερ τής όμάδας.

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πάντα πρώτος ό Παννεμεατικός                                                                                                                                                                                                                 Άκάθεκτος συνεχίζει νά προελάβνει ό Παννεμεατικός πού πέρασε έστω καί δύσκολα άπό τό Κιάτο κόντρα στήν Άναγέννηση (2-1),καί συνεχίζει νά ύπερέχει τής δεύτερης θέσης κατά τέσσερις βαθμούς!

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ή Κόρινθος νίκησε 1-0 τό Μεσολόγγι καί άνέβηκε δύο θέσεις

Ή ένατη άγωνιστική ήταν έπωφελής γιά τήν Κόρινθο όπου μετά τήν δύσκολη έντός έδρας νίκη της έπί τής Α.Ε.Μεσολογγίου (1-0), κατάφερε νά άνέβει βαθμολογικά δύο θέσεις καί νά αίσιοδοξεί γιά τήν συνέχεια. Σέ ότι άφορά τήν κορυφή τής βαθμολογίας οί τρείς πρωτοπόροι προχώρησαν μέ νίκες,ξεφέυγοντας έπτά(!!) βαθμούς άπό τίς ύπόλοιπες όμάδες πού τίς καταδιώκουν!